Disclaimer

De website Haerlebout & Duinroos wordt beheerd door vzw Squatina, met zetel te 8400 Oostende, Nachtegalenlaan 38, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0418.015.857.

beperkte aansprakelijkheid

De informatie die U kunt terugvinden op de verschillende pagina’s van de website zijn louter informatief van aard. De inlichtingen en diensten waar naar wordt verwezen zijn algemeen van aard. Er kunnen bijgevolg geen rechten worden ontleend aan de weergegeven informatie.

Wij streven er steeds naar de informatie zo accuraat en volledig mogelijk bij te houden. Wij zijn mits onze blijvende inspanning voor correcte informatie niet verantwoordelijk mogelijke fouten door menselijke vergissingen of informaticasystemen noch tegenover haar bezoekers van de website, noch tegenover derden, uitgezonderd in geval van opzet of zware fout door ons. Onze aansprakelijkheid wordt op deze wijze beperkt voor onvolledige of mogelijks onjuiste informatie en tevens voor een verkeerde interpretatie van de website behoudens zware fout of opzet.

Wij kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, bijzondere of buitengewone schade of verlies ten gevolge van het gebruik van informatie of te vertrouwen op informatie vervat in deze website in verband met de risico’s eigen aan financiële diensten.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou geleden worden door gebruik te maken van de verstrekte informatie op de website, noch voor de informatie verstrekt op eventuele externe links.  Evenmin kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke virussen die zouden voorkomen op de website.

intellectuele eigendomsrechten

De informatie die ter beschikking wordt gesteld op de website van Haerlebout en Duinroos is in al haar onderdelen, de naam en het logo inbegrepen, beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Deze informatie mag uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Haerlebout en Duinroos zijn reproducties niet toegelaten.

toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Opmerkingen in verband met de inhoud van de website, met inbegrip van de disclaimer dienen te worden gericht aan info@squatina.be. Het Belgisch recht is van toepassing op alle mogelijke geschillen met betrekking tot het gebruik van de website Haerlebout en Duinroos. Deze geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van Haerlebout en Duinroos, m.n. de bevoegdheid van de Brugse rechtbanken. Voor verdere vragen i.v.m. deze disclaimer kunt U steeds terecht via info@squatina.be.

Wat is het verschil tussen een vertrouwenspersoon en een vertegenwoordiger? Kan ik beide aanduiden?

Weinig ouderen stellen een vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger aan. En dat is spijtig. Want de meesten onder hen voelen zich een pak gerust wanneer zij weten dat een persoon van hun keuze hen kan bijstaan in hun contacten met zorgverleners of hen kan vertegenwoordigen wanneer zij hun patiëntenrechten zelf niet meer kunnen uitoefenen.

Daarom lanceert de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid een campagne om ouderen op de hoogte te brengen van de mogelijkheid om een vertrouwenspersoon en/of een vertegenwoordiger aan te duiden.

Wil jij hier meer informatie over?

  • gaw De Zandhille: Nancy Smisaert
  • wzc Engelendale: Anne Deceur
  • wzc Haerlebout/gaw Duinroos: Francine Allemeersch
  • wzc ’t Ponton: Sofie Vanlandschoot
lees meer alle berichten

10de editie Week van de Valpreventie 2021

In de week van 19 april ging de 10de editie door van de Week van de Valpreventie. De slogan dit jaar is “Eén tegen allen, allen tegen vallen”. Wij kregen heel wat opdrachten in het kader van de provincie-battle. 

 

lees meer alle berichten